"جمع آوری آب برای تولید محصول"

آموزش و ترويج كشاورزي

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرا ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

25 اصل اساسی در مقاله نویسی: ویژه رشته ه ...

كتابخانه فرهنگ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

English for the students of agriculture ...

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

English for the students of agriculture ...

سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

English for the students of geology

سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

English for the students of natural reso ...

سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب انبار، قنات و بندسار

يزدا

۱۷۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب و کاریز

يزدا

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب و هواشناسی سینوپتیک ایران

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب و هواشناسی کاربردی

دانشگاه تهران

۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات