مدیریت پروژه

خانيران

۱۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی مطالعه و کمی سازی ساختارسیمای سرزم ...

آواي قلم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اخلاق حرفه ای

آواي قلم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سیستم مدیریت ریسک خستگی در صنایع و عملیا ...

خانيران

۱۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پروژه

آواي قلم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شناخت و حل مسئله در سازمان

آواي قلم

۹۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زن ...

آواي قلم

۲۹,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات