500 سوال 500 جواب جوشکاری E3: سوالات چها ...

دانشگاهي فرهمند

۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Lmage logs and image interpretation

دانشگاهي فرهمند

۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آبکاری فلزات همراه با جداول عیب یابی: آل ...

دانشگاهي فرهمند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمایشگاه مکانیک خاک

آدنا

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با نرم افزار ArcGIS (به صورت تصوی ...

ماهواره

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلودگی هوای داخل ساختمان

دانشگاهي فرهمند

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گی ...

دانشگاهي فرهمند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و کلیات Web GIS و کاربرد آن در علوم ...

دانشگاهي فرهمند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

انتقال حرارت

دانشگاهي فرهمند

۳۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهینه سازی مدیریت خطر بوسیله مشارکت کارک ...

دانشگاهي فرهمند

۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تئوری و مسائل مدارهای الکتریکی

دانشگاهي فرهمند

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

جایگاه معماری در طراحی (ساختمان): ویژه ت ...

دانشگاهي فرهمند

۱۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات