مشخصات کتاب

عنوان کتاب:

راهنماي رياضيات مهندسي محيط زيست- جلد دوم (آلودگي هوا) جلد دوم


پدیدآورنده:


ناشر:


تعداد صفحات :186

قطع(جلد): (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) -

شابک: 9-45-9788-600-978 9786009788459

قيمت :410000 ريال

قيمت انتشارات آوای قلم :369000 ريال

تاریخ بروزرسانی:01/04/98

موجودی : موجود است

ﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ زﻳﺴﺖ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـي ﺷـﻮد؛ اﻣـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ارزش واﻗﻌـي و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي آن ﺑﻪ درﺳﺘي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻳﻜي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي دوﻟـﺖ ﻫـﺎ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي اﺳﺖ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را اﻧﺴﺎن ﻣي داﻧﻨﺪ. ﺑﺎ آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻋي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ، وﻟي ﻣﺤﻴﻄي را ﻛﻪ ﺧﻮد در آن زﻧﺪﮔي ﻣي ﻛﻨﺪ، آﻟﻮده ﻣي ﺳـﺎزد ﺑﺮﺧـي از ﻣﺸـﻜﻼﺗي ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺟﻨﮕﻞ زداﻳي، ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳي،ﺷﻮر ﺷﺪن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ، اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي. ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﻮا و ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.

لطفا جهت ارسال ، فرم زیر را پر کرده و روی کلید ارسال کلیک کنید.

نام شما:
پست الکترونیکی دوست شما:
 

مشاهده موارد مشابه براساس موضوع:

علوم زيست‌محيطي-- رياضيات-- دستنامه‌ها

Design and Implementation by pubiran.ir