راهنمای ارزیابی درختان گردو پسته و بادام

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۱۴-۵

تعداد صفحات :۱۶۴

سال چاپ:۲۸/۰۶/۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۹۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۱۰۰۰ريال

-

اين كتاب كه ترجمه‌اي است از چند منبع خارجي، به منظور شناسايي و ارزيابي ژنوتيپ‌ها و ارقام "گردو"، "پسته "و "بادام "تدوين گرديده است .براي ارزيابي درختان ياد شده اين نكات درج شده است :شناسنامه، مديريت، محيط و محل مورد بررسي، شرح صفات اختصاصي، و صفات نيازمند ارزيابي .

پربازدیدترین کتابها این انتشارات