Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی...

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۴-۳

تعداد صفحات :۱۶۸

سال چاپ:۰۱/۰۹/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۳۹۵۰ ريال
۱ درصد
۱۰۵۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات