تکنولوژِی آب و فاضلاب (جلد اول)

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۷-۰۲۸-۳

تعداد صفحات :۵۲۰

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰۰ريال


موضوعات