آموزش کانواباف ماشینی: طبق استاندارد جدید کد بین الملل 4113 55-7 با نمونه آزمونهای 4 گزینه ای در پایان هر فصل قابل استفاده: دانش آموزان ...

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۸-۰۴-۶

تعداد صفحات :۲۵۶

سال چاپ:۲۰/۰۶/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۰۰۰۰۰ريال