آزمون بندر گشتالت (راهنمای تفسیر و اجرا)

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۶-۲۰۷-۳

تعداد صفحات :۸۴

سال چاپ:۱۷/۰۶/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۵۰۰۰۰ريال