700 نکته در 700 آزمون مبانی و نظریه های جامعه شناسی سلامت: رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت: قابل استفاده برای شرکت کنندگان آزمون های کارشناسی ارشد و

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۹-۱۹۱-۳

تعداد صفحات :۱۸۴

سال چاپ:۱۷/۱۰/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۷۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۷۰۰۰۰ريال