35 سال گزارش صبحگاهی قلب

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۳۹-۲۵-۳

تعداد صفحات :۵۲۴

سال چاپ:۰۷/۱۱/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۷۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۷۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
ناشر:ابن سینا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
ناشر:ابن سینا
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان (2015): با نکات بالینی، آناتومی، رادیولوژی و خودآزمایی تصویری
ناشر:ابن سینا
قیمت:۲۷۰۰۰۰ ریال
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
ناشر:ابن سینا
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
بیوتکنولوژی مولکولی
ناشر:ابن سینا
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال