احیای شهر سلطانیه با استفاده از تئوری کاربری مختلط: راهنمای طراحی فضاهای چندمنظوره

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۵۹-۱۰-۶

تعداد صفحات :۱۸۴

سال چاپ:۱۹/۰۷/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۸۰۰۰ ريال
۰ درصد
۹۸۰۰۰ريال


-

,"«سلطانيه» از جمله شهرهاي تاريخي ايران است كه در نتيجه هم‌آميزي آثار تاريخي، سكونت‌گاه‌هاي انساني و ساير كاربردهاي شهري رشد و توسعه يافته است. به دليل وجود جاذبه‌هاي گردشگري با كاركرد ملي و فراملي و ويژگي‌هاي ساختاري و كاركردي خاصي كه شهر سلطانيه دارد، نياز است تا ويژگي‌هاي معماري، طراحي و شهرسازي اين شهر از اصول خاصي تبعيت نمايند. در كتاب حاضر ضمن بررسي تاريخچه پيدايش، سير تكوين و روند رشد شهر، اصول طراحي و احياي شهر سلطانيه با استفاده از نگرش كاربري مختلط و با هدف توسعه چندمنظوره تدوين شده است."

موضوعات