1000 پرسش چهارگزینه ای تحلیل سازه ها: به همراه پاسخ تشریحی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۹۳-۸۲-۲

تعداد صفحات :۵۱۲

سال چاپ:۰۳/۰۶/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال