"کارآفرینان" چگونه می اندیشند؟!

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۲۰۷-۶

تعداد صفحات :۱۶۸

سال چاپ:۱۲/۱۱/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۰۰۰۰۰ريال


موضوعات