آشنایی با موزه های ایران

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۶۹-۵

تعداد صفحات :۲۲۲

سال چاپ:۰۶/۰۲/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اوقات فراغت و گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۹۵۰۰۰ ریال
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۲۱۵۰۰۰ ریال
خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک: راهنمای عمل برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
ناشر:مهکامه
قیمت:۹۸۰۰۰ ریال
شناخت روحیات ملل
ناشر:مهکامه
قیمت:۱۳۵۰۰۰ ریال