25 اصل اساسی در مقاله نویسی (ویژه رشته های علوم انسانی): ISI، ISC، علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۵-۴۹۳-۶

تعداد صفحات :۱۵۲

سال چاپ:۱۵/۰۲/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال