"دادرسی های بین المللی" دیوان بین المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۲۸۲-۳

تعداد صفحات :۳۱۲

سال چاپ:۱۵/۱۰/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال