میکروبیولوژی محیط زیست ( دستورالعمل آزمایشگاهی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۸-۲

تعداد صفحات :۲۳۷

سال چاپ:۲۰/۰۹/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۹۳۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۱۵۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات