راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۳-۶

تعداد صفحات :۱۴۸

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۷۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال

-

ﺮآورد ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺮﻳك از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄــي ﻣﺨﺘﻠﻔــي ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و ﻫﻮا، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔي، ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك، اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ، ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿي، ﺗﻌﺪاد دام، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳي، ﻧــﻮع ﻛــﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و دوره زﻣﺎﻧي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣيﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤيﺗﻮان ﺑــﺮآورد ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﻴﻘي از ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻬي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﺷﺖ. راهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤــﻴﻦ ﺑــﺎر آﻟــﻮدﮔي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜي از اﻳﻦ راهﻫــﺎ، روش ﺿــﺮاﻳﺐ راﻫﺒــﺮدي اﺳــﺖ. در زﻣــﺎﻧي ﻛــﻪ ﻧﻤيﺗﻮان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد، از ﺿﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي اﺳﺘﻔﺎده ﻣيﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﻴــﺖ اﻳــﻦ روش، در اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﺑــﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ روش ﻣﺬﻛﻮر، اﻫﻤﻴﺖ آن، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي و ﺿﺮورت ﺑﻮﻣيﺳــﺎزي روش ﺿــﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي در ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘــﺎﺑي اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤــﺎﻳي ﺟــﺎﻣﻊ ﺑــﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ روش ﺿﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ آن ﺑــﺮاي ﻛﻠﻴــﻪ ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣــﻮزه آب، ﻣﻬﻨﺪﺳــي ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴــﺖ و ﻛﺸــﺎورزي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣيرﺳﺪ.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات