مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد اول

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۴-۶

تعداد صفحات :۱۱۹۲

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۵۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات