مدیریت جامع پسماند دوره 2جلدی(ISWM) اصول مهندسی و مسائل مدیریتی جلد دوم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۹۵-۳

تعداد صفحات :۵۳۶

سال چاپ:۱۰/۰۷/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۷۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۷۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات