مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت اول

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۶-۷

تعداد صفحات :۴۴۵

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۰۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۸۹۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات