مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت ششم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۲۰-۴

تعداد صفحات :۴۱۹

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۶۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۸۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات