ﻫﮏﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌتی : رﻣﻮز و راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۷۳-۲

تعداد صفحات :۵۲۸

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۴۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۰۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۷۲۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال