پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی الگوریتم و فلوچارت: ویژه آمادگی امتحانات و کنکورهای کاردانی

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۰-۵

تعداد صفحات :۸۸

سال چاپ:۲۶/۱۲/۸۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۷۵ ريال
۱۰ درصد
۶۷۵۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic
ناشر:خانیران
قیمت:۱۱۵۰۰ ریال
مرور و خودآزمایی نکات برتری از اصول و فنون پرستاری و مامایی
ناشر:خانیران
قیمت:۱۲۵۰۰ ریال
مقدماتی بر منیفلدهای دیفرانسیل پذیر
ناشر:خانیران
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
راهنمای رفع اشکال در Word XP :Office XP
ناشر:خانیران
قیمت:۱۲۰۰۰ ریال
راهنمای رفع اشکال در Office XP: موضوعات مشترک
ناشر:خانیران
قیمت:۱۶۵۰۰ ریال