پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۱-۳

تعداد صفحات :۱۶۰

سال چاپ:۲۶/۱۲/۸۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۳۵۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۵۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات