پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های مهارتی QBasic

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۳۷۶۳-۱-۳

تعداد صفحات :۱۶۰

سال چاپ:۲۶/۱۲/۸۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۳۵۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۵۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات