مقدماتی بر منیفلدهای دیفرانسیل پذیر

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۸-۲

تعداد صفحات :۱۲۸

سال چاپ:۰۶/۱۲/۸۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۲۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۸۰۰۰۰ريال


-

اين كتاب مفاهيمي توسعه يافته از تعاليم مختلف ايده منيفلد را شامل مي‌شود كه با هدف آشنا سازي دانشجويان با هندسه منيفلد و پر كردن خلا بين هندسه منيفلد و هندسه ديفرانسيل ترجمه شده است.