استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آ ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول تصفیه آب برای کاربرد جهانی

انديشه ‌رفيع

۳۹,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و کاربردهای راکتور غشاء زیستی در تص ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه آب: با بیانی ساده برای راهبران تصف ...

خانه‌ي زيست‌شناسي

۵۳,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه ریزآلاینده‌ها در آب و فاضلاب

آواي قلم

۷۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تکنولوژی آب و فاضلاب همر

آواي قلم

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست جلد اول ...

خانيران

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای سیستمهای آبرسانی با جریان ثقلی

آواي قلم

۶۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات