مجموعه درس، نکته و سوالات آزمون آزاد و سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۷۸۹-۴۶-۰

تعداد صفحات :۳۶۸

سال چاپ:۰۲/۱۰/۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۵۰۰۰ريال