آسانسور معلولین

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۸-۳۰-۷

تعداد صفحات :۶۴

سال چاپ:۲۴/۰۷/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سایکرومتریک
ناشر:یزدا
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
درهای اتوماتیک
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
بادگیر، شاهکار مهندسی ایران
ناشر:یزدا
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
رنگ در طراحی داخلی
ناشر:یزدا
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
کف سازی
ناشر:یزدا
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال