جدیدترین کتابها

مرجع کاربردی سیستم‌های گیاهان آبزی در تص ...

آواي قلم

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی عصب‌شناختی سوء مصرف مواد

آواي قلم

۸۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مقدمه ای برشیمی و میکروبیولوژی آب(به همر ...

خانيران

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و سالم‌سازی آب

خانيران

۷۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۶۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی(مناسب برای دان ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

محافظت از کارکنان فاضلاب در برابرکووید - ...

آواي قلم

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﮏ‌زدایی

آواي قلم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرآیندهای فاضلابرو(مهندسی فرآیندهای میکر ...

آواي قلم

۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سازمان دیجیتال

آواي قلم

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهترین روش‌های نظافت و گندزدایی محیط مرا ...

آواي قلم

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

برنامه‌ریزی برای خدمات اکوسیستمی در شهره ...

آواي قلم

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلودگی ویروسی محیط زیست

آواي قلم

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماند بیمارستانی در دوران شیوع ب ...

آواي قلم

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت، تصفیه و دفع فاضلاب صنعتی

آواي قلم

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سفر شگفت‌انگیز آب (کتابهای بیداری)

آواي قلم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب صنعتی

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

آواي قلم

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ...

آواي قلم

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلودگی صنعتی

آواي قلم

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرصت‌ها و چالش‌های تولید کمپوست از پسما ...

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تولید انرژی از پسماند فناوری‌ها و اجرای ...

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات