جدیدترین کتابها

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) اپیدم ...

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری ...

آواي قلم

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت مح ...

خانيران

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطال ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

راهنمای کاربرد آب بازیافتی در مصارف تغذی ...

آواي قلم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بررسی راهبردها، اصول و موضوعات کلیدی رای ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مهار هیولای 20 میلیون تُنی

آواي قلم

۵۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی و ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ایمنی بیمار

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾ ...

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیلی بر آینده و نسل آتی بازارهای امنیت ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شناخت اکوسیستم زﻧﺠﯿﺮهﺑﻠﻮﮐﯽ

آواي قلم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نگاهی تحلیلی بر معماری فناوری زنجیره‌بل ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ارزیابی امنیت اطلاعات، نگاهی تحلیلی بر م ...

آواي قلم

۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ﻫﮏﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌتی : رﻣﻮز و را ...

آواي قلم

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

رده تهدید و حفاظتی حیات وحش ایران در IUC ...

آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جا ...

انتشارات آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی) (GIS در ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اکولوژی سیمای سرزمین شهری(شبکه‌های محیط ...

آواي قلم

۴۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات