مقدمه ای بر منطق فازی با استفاده ازMATLAB

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۷۲-۲

تعداد صفحات :۱۴۰

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۶۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۸۵۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات