سیستم مدیریت ریسک خستگی در صنایع و عملیات 247

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۴-۹

تعداد صفحات :۱۶۶

سال چاپ:۲۷/۰۷/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات