بهداشت مواد غذایی (ایمنی و کنترل خطرات)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۰-۵

تعداد صفحات :۱۶۸

سال چاپ:۰۱/۰۹/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات