اصول و مبانی بهداشت محیط

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۲-۹

تعداد صفحات :۳۰۳

سال چاپ:۲۰/۰۹/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۸۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۶۵۰۰۰۰ريال

-

بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي در رفاه و سلامت بدني رواني واجتماعي انسان تأثير دارند يا خواهند داشت.و يا به¬عبارتي ديگر توازن و تطابقي كه بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزيستي جسمي رواني و اجتماعي براي او فراهم شود و پيشگيري از بيماري¬ها به¬وسيله¬ كنترل و از بين بردن عوامل محيطي كه در انتقال و برقراري بيماري مؤثر هستند مورد نظر است.
بهداشت محيط يكي از واحدهاي مهم بهداشتي با توجه به تعريف اختصاري آن كه عبارت است ازمساعد نمودن عوامل محيطي كه به¬نحوي درزندگي افراد بشرمؤثرند، مي¬باشد.
به¬وضوح مي¬توان دريافت كه فعاليت بهداشت محيط درهمه زمينــــــه‌هاي بهداشتي وپيشگيري ازجمله نظارت برآب آشاميدني روستاها وشهرها (كلرسنجي وآزمايشات شيميائي وميكروبي )كنترل درتهيه وتوزيع مواد غذائي،كنترل دفع مدفوع وفاضلاب، دفن بهداشتي زباله،كنترل آلودگي هوا، بهداشت كار و كارگاه¬ها و...كه به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت كمك مي¬نمايد، مي¬باشد.
باتوجه به مداخله¬ بهداشت محيط در جريان بهداشت و سلامت، ارتباط اين واحد در راستاي بهسازي محيط كه خود شامل مجموعه¬اي بزرگ مي¬باشد و مي¬تواند مباحثي همچون بهداشت مدارس، هتل¬ها، رستوران¬ها، شهر و روستا و ... را در پوشش داشته باشد.
اين كتاب به¬منظور ارتقاء دانسته¬هاي دانشجويان در ارتباط با اصولي كلي از مباحث بهداشت محيط تدوين گرديده است. اگرچه هر سرفصل اين مجموعه خود در چهارچوب كتاب¬هاي متعدد مي¬تواند شرح داده شود، ولي دراين كتاب سعي بر بيان مفاهيم بنيادي گرديده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات