کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۱۸-۳

تعداد صفحات :۱۶۱

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۶۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۹۰۰۰۰ريال

-

دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ روش دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ، و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ. ذﺧﯿﺮه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﯽ آب، ﺧﺎك و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻮا اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﻫﻮازي، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي دﯾﮕﺮ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺮارﺗﯽ1 ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻮز، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻓﻮاﺻﻞ دور از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري دراز ﻣﺪت در ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ زاﺋﺪات ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻧﺘﺨﺎب روش دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. وﺟﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻮز در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد. در ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﻬﻢ روش دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻮذرات ﻣﻌﻠﻖ2 و ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، راهﺣﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي از ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، راهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات