کاربرد روشها و تکنیکهای مهندسی صنایع در واحدهای صنعتی(مطالعه موردی: صنعت سیم و کابل ایران)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۳۰-۲

تعداد صفحات :۳۰۱

سال چاپ:۱۴۰۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۶۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۴۰۰۰۰۰ريال


-

. ضرورت تألیف این کتاب از آنجایی نشأت گرفت که در اکثر صنایع، بعضاً شاهد برخی از موارد ذیل هستیم:
1) وجود بینظمی در فرایندهای تولیدی
2) عدم وجود استراتژی مناسب به منظور بهبود فرایندهای داخلی و خارجی
3) انجام برنامهریزیهای تولیدی بصورت دستی
4) ایجاد ضایعات خارج از عرف ناشی از فرایندها
5) عدم وجود برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مناسب
6) وجود چالشهایی در خصوص عدم مدیریت منابع انسانی صحیح شامل ریزش نیروی انسانی و ....

این کتاب در بردارنده 8 فصل، که فصل اول به آشنایی با برخی از اصول و مفاهیم مهندسی صنایع پرداخته شده است.
فصل دوم در خصوص تدوین استراتژی در صنعت سیم و کابل براساس مدل SWOT و اولویت‌بندی آنها با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی (QSPM) میباشد. در این فصل به بررسی نقشه راه صنایع سیم و کابل، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و در پایان فصل، به اولویتبندی استراتژیها با استفاده از ماتریس QSPM پرداخته شده است.
فصل سوم به بررسی و استقرار نظام آراستگی در صنعت سیم و کابل می‌پردازد، آشنایی با مفاهیم 5s، چگونگی اجرا و ارزیابی هر یک از تکنیکهای پنجگانه در صنعت، مطالعه موردی در صنعت سیم و کابل در خصوص تحلیل تأثیر استقرار نظام آراستگی پس از اجرا، با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون(Wilcoxon)، همچنین در این فصل به آشنایی با آزمون‌های ناپارامتری و کاربرد آن در حل مسائل آماری مرتبط با نظام آراستگی با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است.
فصل چهارم، به کاربرد کنترل فرایند آماری تولید در صنعت سیم و کابل پرداخته است. آشنایی با ابزارهای هفتگانه SPC، استفاده از چارتهای کنترل کمی به منظور تعیین حدود متغیرهای اندازهگیری و استفاده از چارتهای کنترل وصفی به منظور تعیین حدود متغیرهای وصفی و همچنین به محاسبه میزان کارایی فرایند پرداخته شده است.
فصل پنجم، به کاربرد برنامهریزی تولید در صنعت پرداخته شده است. بخش اول به آشنایی با اصول و مفاهیم برنامهریزی تولید، روشهای پیشبینی تقاضا، رویکرد برنامهریزی ادغامی، استفاده از روشهای هیوریستیک در حل مسائل برنامهریزی تولید تخصیص داده شده است. بخش دوم به مدلسازی برنامه تولید با استفاده از بررسی روشهای دقیق حل مسائل برنامهریزی تولید شامل روشهای برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. امتزاج، الگوی برش، تولید ترکیبی، تولید مرحلهای و انتخاب روش تولید و برنامه‌ریزی آرمانی از جمله مدلهای تشریح شده در این بخش میباشند.
فصل ششم، به بررسی روش‌های برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ( مدیریت داراییهای فیزیکی)، پرداخته شده است. آشنایی با مفاهیم نت، کاربرد آمار و احتمالات در برنامه‌ریزی نت، بررسی شاخص‌های ارزیابی نت و در پایان فصل به مطالعه و تحلیل عملکرد در خصوص اجرای نت در یک کارگاه کوچک صنعت سیم و کابل پرداخته شده است.
فصل هفتم، به بررسی چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت سیم و کابل پرداخته است. این فصل به تشریح مدل‌های برنامهریزی منابع انسانی، شیوههای حفظ و نگهداری سرمایههای انسانی، تجزیه و تحلیل آماری عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت سرمایه‌های انسانی و راهکارهای پیشگیری از ریزش نیروی انسانی اختصاص داده شده است. فصل پایانی شامل ضمائم میباشد، که ضمیمه شماره 1 به آشنایی با آزمونهای آماری به منظور ارزیابی اجرای فرایندها و ضمیمه شماره 2، به آشنایی و کار با نرمافزار لینگو در خصوص برنامهریزی تولید پرداخته است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات