آب انبار، قنات و بندسار

يزدا

۱۷۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب و کاریز

يزدا

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب، فاضلاب و تصفیه

يزدا

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات