10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرا ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آفات دانه های روغنی

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آفات غلات

تحقيقات آموزش كشاورزي

۳۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آکواپونیک: تولید غذا در سیستم های آکواپو ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آگرواکولوژی در راستای حفاظت از محیط زیس ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آموزش تکنیک های والیبال

تحقيقات آموزش كشاورزي

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اثر عوامل محیطی بر خاک و مدیریت منابع

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ارزیابی راهبردی محیط زیست در عمل

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اسپیرولینا جلبک شگفت انگیز (کشت، ارزش ها ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت محیط ز ...

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول آبیاری گیاهان زراعی

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول آلودگی هوا

تحقيقات آموزش كشاورزي

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات