مجموعه سوالات چهارگزینه ای مدیریت پروژه و ساخت: ایستایی و فن ساختمان قابل استفاده برای داوطلبان رشته مدیریت پروژه و ساخت ...

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۷۸۹-۵۷-۶

تعداد صفحات :۴۲۰

سال چاپ:۱۲/۰۴/۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۲۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۲۰۰۰ريال