اقتصاد بهداشت: مجموعه تست های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۷۸۹-۹۵-۹

تعداد صفحات :۱۶۰

سال چاپ:۲۷/۰۹/۸۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۴۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۴۰۰۰ريال