درسنامه کلیات بهداشت محیط: بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت مواد غذایی بهداشت پرتوها، ...

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۷-۰۵۴-۲

تعداد صفحات :۳۲۲

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات