تکنولوژی آب و فاضلاب (جلددوم)

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۰۶۴-۵۳۷-۰۳۰-۶

تعداد صفحات :۳۷۶

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰۰ريال


موضوعات