گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۷-۰۸۶-۳

تعداد صفحات :۱۹۳

سال چاپ:۱۳۸۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۴۵۰۰ ريال
۰ درصد
۵۴۵۰۰ريال