310 مدار: راه حلهایی خلاقانه برای همه عرصه های الکترونیک

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۶۶-۸

تعداد صفحات :۵۵۲

سال چاپ:۰۳/۰۶/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۹۹۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۹۹۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات