1000 سوال در قالب 50 آزمون: ویژه ی داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۵۹-۱-۹

تعداد صفحات :۲۶۰

سال چاپ:۲۷/۰۲/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۸۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات