نامه نگاری بازرگانی آکسفورد

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۵۱۸-۹

تعداد صفحات :۴۷۰

سال چاپ:۲۷/۰۲/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال