اصول و روش ترجمه

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۳۴۴-۴

تعداد صفحات :۱۹۴

سال چاپ:۰۴/۰۳/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۶۰۰۰۰ريال