آبخیزها و سلامت بوم سازگان

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۲۶-۸۵-۹

تعداد صفحات :۱۸۴

سال چاپ:۰۶/۰۶/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

فیزیک مکانیک عمومی
ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بیوانرژیک در تغذیه دام
ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قیمت:۱۴۵۰۰۰ ریال
طراحی و تحلیل آزمایش ها در صنایع غذایی با نرم افزار Design Expert 9
ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
اصول مقدماتی اقتصاد جنگل
ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قیمت:۹۰۰۰۰ ریال