مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جامع آب)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۵۰-۳

تعداد صفحات :۲۴۸

سال چاپ:۶۱/۹۹/۱۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۴۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات